Algemene voorwaarden: Gebruiksvoorwaarden

(versie van 15 maart 2022)

1. DEFINITIES

  • Aanbieder van de Tickets: de natuurlijke of rechtspersoon die als organisator van een welbepaald evenement, of in naam en voor rekening van de organisator van dat evenement, toegangstickets aanbiedt aan het publiek en voor de verkoop van die tickets een beroep doet op ons als zijnde hun gemachtigde verkoper.
  • Consument: een consument in de zin van artikel I.1,2° WER, zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;
  • Diensten: het ter beschikking stellen van het online ticketing-systeem, ticket3, via onze Website voor de online verkoop van tickets voor evenementen;
  • Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen u en ons bij de aankoop van tickets voor evenementen via onze Website;
  • Partij/Partijen: u en/of wij;
  • Professionele Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst met ons sluit en die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
  • Ticket: alle tickets die te koop aangeboden worden op onze Website;
  • U/uw: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan, waaronder, doch niet beperkt tot: Consumenten en Professionele Klanten;
  • Website: ticket3.be
  • Wij/we/ons/onze: de onderneming zoals vermeld in artikel 2 van deze Gebruiksvoorwaarden.

2. ONZE IDENTIFICATIE

Wie zijn wij:

ARTOSO bv
Deken Jonckheerestraat 8
8560 Wevelgem

RPR 0836.269.068

3. TOEPASSING

3.1. Onze Website wordt beheerd door ARTOSO bv. Via onze Website, verkopen wij Tickets en bieden wij gerelateerde diensten aan die u toegang verlenen tot bepaalde evenementen. Wij doen dit in onze hoedanigheid van exclusieve gemachtigd verkoper van de Aanbieder van de Tickets.

3.2. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van, elk bezoek aan en elke aankoop die gebeurt via onze Website. Indien u niet instemt met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u elk gebruik van en elk bezoek aan onze Website stop te zetten. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op bestellingen die telefonisch, via email of anderzijds schriftelijk worden geplaatst.

3.3. Bij het plaatsen van een bestelling dient u deze Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden en in te stemmen met de toepassing daarvan. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Behalve indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard, worden uw algemene of bijzondere voorwaarden, voor zover u die heeft, uitdrukkelijk uitgesloten. Voor zover u een Consument bent in de zin van artikel I.1,2° WER, doen deze Gebruiksvoorwaarden geen afbreuk aan de wettelijke rechten die u op dwingende wijze worden verleend krachtens de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming.

3.4. Wij houden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De versie van deze Gebruiksvoorwaarden die van toepassing was op het ogenblik van de bestelling blijft evenwel, voor wat betreft de Overeenkomst, van toepassing tussen u en ons.

3.5. Samen met de Disclaimer, de Privacyverklaring en het Cookiebeleid van ticket3, vormen deze Gebruiksvoorwaarden onze Algemene Voorwaarden.

4. AANBOD EN AANVAARDING

4.1. Wij doen alle redelijke inspanningen om alle nodige informatie over de Tickets zo accuraat mogelijk te maken voor zover de technische middelen en de informatie en bijstand, die wij van de Aanbieder van de Tickets ontvangen, dit toelaten.

4.2. We kunnen u niet garanderen dat er altijd voor iedereen Tickets beschikbaar gaan zijn. Ons aanbod is beperkt tot het aantal Tickets dat de Aanbieder ons ter beschikking stelt en is zodoende enkel geldig zolang de voorraad strekt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de al dan niet-tijdelijke onbeschikbaarheid van een Ticket op onze Website en/of voor enige schade die zou voortkomen uit het niet voorradig of beschikbaar zijn van een bepaald Ticket. Wij en de Aanbieder van de Tickets hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan de bestelling gecommuniceerd worden.

4.3. Wij, noch de Aanbieder van de Tickets, zijn gebonden door een aanbod indien dit aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen, voor zover toegelaten, ook na de totstandkoming van de koopovereenkomst worden gecorrigeerd. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in onze prijzen of voorwaarden.

4.4. Uw aanvaarding van het aanbod van de Aanbieder van de Tickets gebeurt door het plaatsen van de bestelling op onze Website. Deze aankoop is bindend. De koopovereenkomst komt tot stand tussen u en de Aanbieder van de Tickets. De totstandkoming vindt plaats van zodra wij u een bevestiging sturen van uw bestelling op het door u opgegeven e-mailadres kort nadat u uw bestelling heeft geplaatst en betaald via ticket3. Deze bevestiging zal de informatie bevatten over het door u bestelde Ticket(s), de Ticket(s) zelf in pdf-formaat en deze Gebruiksvoorwaarden.

4.5. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens die u aan ons verstrekt volledig en correct zijn. Indien er toch fouten in zouden staan of de info onvolledig blijkt te zijn, dan vragen wij u om ons daar zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen of indien mogelijk, de fouten zelf recht te zetten of ontbrekende gegevens verder aan te vullen.

4.6. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming door u.

4.7. Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen Partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Wij kunnen gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover we beschikken, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van deze overeenkomst en de koopovereenkomst die u met de Aanbieder van de Tickets sluit, te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

5. PRIJZEN

5.1. De prijzen van de Tickets staan vermeld op onze Website en worden vastgepind op het ogenblik van de bestelling. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de Tickets zoals die woordelijk worden omschreven. Eventuele bijhorende foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en inclusief btw en eventuele andere door u te dragen taksen of belastingen. Eventuele andere aangerekende kosten worden apart vermeld.

5.2. De Aanbieder van de Tickets heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar deze verbindt er zich toe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan u worden aangerekend.

6. BETALING

6.1. Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, vanaf het moment dat u de bestelling plaatst. Voor de betaling van de Tickets aanvaarden wij, behoudens afwijkende afspraken voor specifieke evenementen, enkel Bancontact (BE). Wij kunnen de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. We nemen alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners. Voor de afhandeling van de betalingen maken wij gebruik van het externe betalingsplatform van MultiSafepay. De nodige beveiligingsmaatregelen worden voorzien. Op deze betalingen zijn de algemene voorwaarden van MultiSafepay van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van de online betalingen.

6.2. Wij behouden het recht voor een bestelling alsnog te weigeren indien met het door u gebruikte betaalmiddel in het verleden frauduleuze transacties werden uitgevoerd of indien de ingevulde persoonsgegevens wijzen op fraude. De kosten voor het onderzoek naar het frauduleus karakter van de reservatie en enige werkelijk geleden schade zullen in dergelijke gevallen op de besteller worden verhaald.

6.3. Indien u een factuur wenst te verkrijgen van uw aankoop via ticket3, dient u zich te wenden tot de Aanbieder van de Tickets.

7. LEVERING

7.1. Wij verwerken iedere bestelling zo spoedig mogelijk. Wij doen alle redelijke inspanningen om uw bestelde Tickets binnen dezelfde werkdag of uiterlijk de werkdag volgend op uw bestelling te leveren. De levering zal steeds plaatsvinden via e-mail op het door u bij bestelling opgegeven e-mailadres. U kunt vervolgens het e-ticket afprinten of – indien dit zo wordt aangeboden door de organisator van het event – dit digitaal opslaan en tonen op uw GSM of ander Smart-device aan de ingang van het evenement.

7.2. Het is uw verantwoordelijkheid om de levering op het opgegeven e-mailadres mogelijk te maken. U dient dus het juiste e-mailadres door te geven. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Tickets één keer aan u zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming langs uw kant of door een tekortkoming van de door u aangewezen derde partij, dan zijn de eventuele kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor uw rekening.

7.3. Wanneer wij er niet in slagen om de Tickets op het overeengekomen tijdstip of uiterlijk de volgende werkdag na plaatsen van uw bestelling te laten leveren, dan brengt u de Aanbieder hiervan onverwijld op de hoogte. Wij zullen vervolgens – op verzoek van de Aanbieder en binnen een passende termijn – een tweede poging doen u de Tickets te leveren. Wanneer we niet leveren binnen de aanvullende termijn heeft u het recht de koopovereenkomst met de Aanbieder te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zullen we spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na beëindiging van de koopovereenkomst alle betaalde bedragen terug betalen, en dit louter op instructie van de Aanbieder. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

7.4. Van zodra de door u betaalde Tickets u werden toegestuurd overeenkomstig dit Artikel 7 (Levering), staat u in voor het zorgvuldig bewaren van uw Tickets. Bij verlies of ontvreemding zijn wij, noch de Aanbieder van de Tickets, gehouden uw Tickets te vervangen.

8. PLICHTEN VAN DE BESTELLER

8.1. U verklaart minstens 18 jaar oud te zijn.

8.2. U verbindt zich ertoe de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen van 30 juli 2013 na te leven. Zo is het u verboden de Tickets door te verkopen aan een hogere prijs dan de oorspronkelijke, ongeacht of die doorverkoop occasioneel dan wel op regelmatige basis plaatsvindt. Wij behouden ons het recht voor om doorverkochte tickets ongeldig te maken. De Aanbieder van de Tickets heeft bovendien het recht om elke houder van dergelijke doorverkochte Tickets de toegang tot het evenement te ontzeggen, zonder dat die houder of de oorspronkelijke besteller van de Tickets aanspraak te kunnen maken op een vergoeding. Wij hebben tevens het recht om de verkoop van Tickets te weigeren aan personen waarvan wij vermoeden dat zij Tickets willen aankopen louter met het oog op de verdere doorverkoop ervan.

8.3. Tickets blijven steeds op naam van de oorspronkelijke besteller. Ook in geval van (occasionele) doorverkoop, mag de naam van de ticketkoper niet worden aangepast naar die van een eventuele derde. Tickets die wijzigingen bevatten die niet door de Aanbieder of door ons werden aangebracht, kunnen geweigerd worden door de Aanbieder van de Tickets en de toegang tot het evenement kan worden ontzegd aan personen die zich proberen toegang te verschaffen middels gewijzigde Tickets. Enkel indien u als eerste het originele Ticket aanbiedt aan de Aanbieder van het evenement, zal u de toegang worden verleend tot het evenement. Personen die het Ticket nadien aanbieden aan de Aanbieder van het evenement, worden vermoed een gekopieerd of vervalst Ticket aan te bieden en hen zal de toegang tot het evenement worden ontzegd.

8.4. Dit Artikel 8 (Plichten van de besteller) heeft niet de bedoeling exhaustief en volledig te zijn. Het staat de Aanbieder van de Tickets vrij om bijkomende regels op te leggen wat betreft de toegang tot of de verdere organisatie van het evenement. Aangezien wij slechts optreden als tussenpersoon voor het aanbieden, faciliteren en afwikkelen van de online verkoop van Tickets, zijn wij een derde partij wat betreft de relatie die tussen u en de Aanbieder van de Tickets ontstaat als gevolg van uw aankoop van een Ticket via onze Website (de koopovereenkomst). Voor nadere informatie dient u zich te richten tot de Aanbieder van de Tickets, of de organisator van het evenement indien dit niet dezelfde persoon of organisatie zou zijn.

9. HERROEPINGSRECHT

Dit Artikel 9 (Herroepingsrecht) is enkel op u van toepassing indien u een Consument bent. Op basis van het herroepingsrecht kan elke Consument bij aankoop op afstand in principe binnen veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het aangekochte product, alsnog afzien van de aankoop zonder gehouden te zijn tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief. In het kader van deze online verkoop van Tickets beschikt u evenwel niet over een herroepingsrecht en heeft u aldus niet het recht om na bestelling nog af te zien van uw aankoop. Dit volgt uit Artikel VI.53.12° van het Wetboek Economisch Recht dat het herroepingsrecht uitsluit voor aankopen van tickets via websites zoals die van ons.

10. KLANTENDIENST VAN DE AANBIEDER

10.1. Wij organiseren zelf in eerste lijn geen klantendienst voor kopers van tickets. Indien u een vraag heeft over of een probleem ervaart met uw Ticket, dient u zich in eerste instantie te wenden tot de Aanbieder.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Wij treden slechts op als tussenpersoon voor het aanbieden, faciliteren en afwikkelen van de online verkoop van Tickets, aangeboden door de Aanbieder van de Tickets die het relevante evenement organiseert. De koopovereenkomst komt dan ook tot stand tussen u en de Aanbieder van de Tickets, of de organisator van het evenement indien dit niet dezelfde persoon of organisatie zou zijn. Onze aansprakelijkheid is zodoende beperkt tot de verplichtingen die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden.

11.2. In de mate dat dit toegelaten is, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, zijn wij alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van onze verplichtingen, indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door onze opzettelijke en ernstige fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere fouten.

11.3. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden beoogt uw wettelijke rechten uit te sluiten of te beperken. Bovendien is niets in deze Gebruiksvoorwaarden bedoeld om onze aansprakelijkheid voor het overlijden of een persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid (inclusief die van onze werknemers) te beperken of uit te sluiten; of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

11.4. Indien wij toch aansprakelijk zouden worden gesteld, zal de hoogte van het bedrag van de vergoeding beperkt zijn tot het totale bedrag dat u heeft betaald voor de aangekochte Tickets.

12. AFGELASTING OF WIJZIGING AAN HET EVENEMENT

12.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor (1) wijzigingen in de line-up of in het programma van het evenement, (2) de data en/of locaties van het evenement, (3) wijzigingen in de opstelling en/of beschikbaarheid van de locatie en (4) afgelastingen van het evenement. Dergelijke gevallen vallen onder de uitsluitende aansprakelijkheid van de Aanbieder van de Tickets, of de organisator van het relevante evenement indien dit niet dezelfde persoon of organisatie is. Zoals bepaald in Artikel 11 (Aansprakelijkheid) treden wij enkel op als tussenpersoon voor het aanbieden, faciliteren en afwikkelen van de online verkoop van Tickets. Onze aansprakelijkheid is dan ook uitdrukkelijk beperkt tot deze domeinen.

12.2. Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement wordt afgelast en na instructie hiertoe door de Aanbieder van de Tickets. Indien u als gevolg van een situatie van overmacht (zoals bijvoorbeeld ziekte of ongeval) het evenement niet kunt bijwonen, kan u zich hier niet op beroepen als grond voor terugbetaling tenzij de Aanbieder van de Tickets, zonder daartoe verplicht te zijn, u dit toestaat en ons hiertoe de nodige instructies geeft.

12.3. Op voorwaarde dat en voor zover de Aanbieder van de Tickets ons hiertoe de nodige instructies geeft, kunnen wij enkel Tickets terugbetalen die via ticket3 werden aangekocht. Indien u terugbetaling wenst, dient u uw aanvraag tot terugbetaling aan de Aanbieder van de Tickets te richten binnen de daartoe verleende termijn, die minstens 14 dagen bedraagt. Aanvragen tot terugbetaling ingediend na het verstrijken van de door de Aanbieder van de Tickets bepaalde termijn, zullen niet worden ingewilligd.

12.4. Afgelastingen en/of wijzigingen in het voorprogramma (support acts) kunnen nooit aanleiding geven tot terugbetaling of omwisseling van de Tickets.

13. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

13.1. De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor de verwerking, afhandeling en voltooiing van uw bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken kan uw bestelling niet worden uitgevoerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Gebruiksvoorwaarden. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

14. INTELLECTUELE EIGENDOM

14.1. Wij garanderen te beschikken over de nodige rechten voor het aanbieden van de Tickets via onze Website. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op deze Tickets blijven bij ons en/of de eigenlijke rechthoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. De Aanbieder heeft de mogelijkheid om de bestelpagina van ticket3 en de lay-out van de Tickets zelf met eigen materiaal in te richten en aan te kleden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schending van intellectuele eigendomsrechten op het door de Aanbieder gemaakte materiaal, noch voor enige andere schade die mogelijks zou voortvloeien uit dergelijk gebruik door de Aanbieder van eigen materiaal.

14.2. De inhoud van de Website is onze eigendom, tenzij anders overeengekomen met de Aanbieder van de Tickets in overeenstemming met Artikel 14.1. Hieronder wordt verstaan: teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software. De inhoud is auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Het is verboden om deze inhoud zonder schriftelijke toestemming van ons over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of op enige andere wijze te gebruiken.

15. OVERMACHT

15.1. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten onze wil.

15.2. In geval van overmacht worden deze verplichtingen opgeschort en zullen wij alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. In geval de overmachtssituatie nog steeds niet verholpen is op het moment dat het evenement heeft plaatsgevonden, is elke Partij gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden door het geven van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, zonder dat de Partijen elkaar hier enige vergoeding voor verschuldigd zijn (behalve de terugbetaling van de Tickets die door u werden betaald en niet werden geleverd).

16. ALGEMEEN

16.1. Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden (of deel daarvan) nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zal deze nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. In geval van nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid zullen de Partijen, in de mate van het mogelijke, onderhandelen om de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling (of deel daarvan) te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze Gebruiksvoorwaarden.

16.2. Het feit dat wij nalaten om de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van onze rechten en verhindert ons niet om later de strikte naleving van deze bepalingen te eisen.

16.3. Deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip eventuele referenties die in de Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk, inclusief eventuele voorwaarden van de Partijen.

17. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTBANK

17.1. Voor zover wettelijk toegelaten, worden alle overeenkomsten waarop onderhavige Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

17.2. Indien u een Consument bent, kan u een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden ook voor een onafhankelijk orgaan brengen. Meer informatie vindt u op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

17.3. Elke betwisting betreffende de interpretatie of toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar onze hoofdzetel gevestigd is, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

Copyright © 2024 ARTOSO bv